Kraków-Ruszcza, kościół św. Grzegorza

Drukuj

W dawnej wsi Ruszcza obecnie w granicach Krakowa wznosi się gotycki kościół z około 1417 r., ufundowany przez Wierzbiętę z Branic, stolnika krakowskiego. Mimo, że w późniejszych wiekach kościół uległ pewnym przekształceniom to jednak zachował gotycki charakter. Złożony jest z dwuprzęsłowego prezbiterium, zamkniętego ścianą prostą oraz dwunawowego i dwuprzęsłowego korpusu. Do prezbiterium od północy przylega zakrystia gotycka, zaś od wschodu w 1925 r. krakowski architekt Adolf Szyszko-Bohusz dobudował ośmioboczną zakrystię, nakrytą kopułą. Przy korpusie od zachodu dostawiona jest kwadratowa wieża, nakryta hełmem ostrosłupowym a od południa kruchta. Na zewnątrz ściany kościoła opięte są przyporami. Wewnątrz prezbiterium nakryte jest sklepieniem krzyżowo-żebrowym, podobnie jak nawa północna. Nawę główną nakrywa sklepienie kolebkowe z lunetami z XVII w. a jej ściany rozczłonkowane są pilastrami. W barokowym ołtarzu głównym z 1. poł. XVII w. umieszczony jest obraz patrona świątyni św. Grzegorza Wielkiego, będący kopią obrazu Annibala Carracciego, namalowanego w 1600 r. dla rzymskiego kościoła San Gregorio Magno. Dwa inne barokowe ołtarze z XVIII w. ustawione są przy łuku tęczy. Kolejny również barokowy ołtarz znajduje się w nawie bocznej, został w nim umieszczony XVII-wieczny krucyfiks. W kościele znajduje się też kamienna płyta nagrobna fundatora kościoła Wierzbięty z Branic z przedstawieniem rycerza z 1425 r.

Rzyt pozimy za: Leksykon zabytków architektury Małopolski, Warszawa 2013

LITERATURA

Adamczewski J., Kraków od A do Z, Kraków 1992
Katalog Zabytków Sztuki w Polsce, T. I, Województwo krakowskie , z. 6, Powiat krakowski, Warszawa 1953
Krasnowolski B., Leksykon zabytków architektury Małopolski, Warszawa 2013
Mrozowski P., Polskie nagrobki gotyckie, Warszawa 1994
Rożek M., Gondkowa B., Leksykon kościołów Krakowa, Kraków 2003

Tuesday the 3rd. Affiliate Marketing.